เปิดเผยข้อมูล ITA

 การดำเนินงาน

        O10 : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

        O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

        O13 :  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                      - กลุ่มบริหารวิชาการ

                      - กลุ่มบริหารทั่วไป

                      - กลุ่มบริหารบุคคล

                      - กลุ่มบริหารงบประมาณ

การให้บริการ

        O14 : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

        O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

        O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ

        O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

        O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

        O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O26 : การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากร

        O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

        O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

        O31 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        O34 : ประกาศเจตจำนงสุจริต (ไทย, อังกฤษ, จีน)

        O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต

        O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

        O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

        O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

ไม่มีเนื้อหาของข่าวฟีด


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028