เปิดเผยข้อมูล ITA

ข้อมูลการบริหารงาน

        O10 แผนดำเนินงานประจำปี

        O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

        O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

              กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป

        O14 คู่มือมาตรฐานให้บริการ

        O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ

        O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน

        O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด

        O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ไทย อังกฤษ จีน)

        O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

        O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

       

ไม่มีเนื้อหาของข่าวฟีด


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028