กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

§  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    

§  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   

§  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   

§  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

§  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545      

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

§  พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546     

§  พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553       

§  พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562       

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

·      พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546            

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

·      พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546        

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

·      พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550    

พระราชบัญญัติลูกเสือ

·       พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551                

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

·      พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551           

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

·      พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547       

·      พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   

·      พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553    

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

·      พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550      

·      พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560       

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

      ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562  

ไม่มีเนื้อหาของข่าวฟีด


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028