วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 พันธกิจ / เป้าหมาย

1) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2) พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนว ทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา

4) ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่ครูมืออาชีพ

6) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการนำ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนรู้


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028