ข้อมูลนักเรียน 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
87
79
166
4
ม.2
64
69
133
4
ม.3
65
59
124
4
รวมมัธยมต้น
216
207
423
12
ม.4
46
80
126
3
ม.5
40
90
130
4
ม.6
36
63
99
3
รวมมัธยมปลาย
122
233
355
10
รวมทั้งหมด
338
440
778
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลครู

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
0
0
0
 ชำนาญการ
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
0
0
0
 ชำนาญการ
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
0
0
0
รวม
0
1
1
 3. ครู
-
9
12
21
 ชำนาญการ
2
3
5
 ชำนาญการพิเศษ
3
4
7
 เชี่ยวชาญ
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
รวม
14
19
33
 4. ครูผู้ช่วย
-
3
4
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
4
2
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
0
3
3
รวมทั้งหมด
25
29
54

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028