ข้อมูลนักเรียน 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
71
63
134
4
ม.2
69
66
135
4
ม.3
79
73
152
4
รวมมัธยมต้น
219
202
421
12
ม.4
48
77
125
4
ม.5
48
76
124
4
ม.6
42
72
114
3
รวมมัธยมปลาย
138
225
363
11
รวมทั้งหมด
357
427
784
23
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูลครู

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
0
0
0
 ชำนาญการ
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
0
0
0
 ชำนาญการ
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
0
0
0
รวม
0
1
1
 3. ครู
-
10
12
22
 ชำนาญการ
1
1
2
 ชำนาญการพิเศษ
3
4
7
 เชี่ยวชาญ
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
รวม
14
19
33
 4. ครูผู้ช่วย
-
6
5
11
 5. ลูกจ้างประจำ
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
3
2
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
0
3
3
รวมทั้งหมด
27
28
55

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028