นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอมรา  กล่อมจอหอ

ตำแหน่ง ครู

นายกฤษติณฐ์  แก้วทับ

ตำแหน่ง ครู

นายจตุรงค์  ชัยพัฒน์ 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028