นางบรรจบ  อินวกูล
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นางสุจิตรา  นามพิมล
ตำแหน่ง ครู


นางสาวสุคลทิพย์  ถนอมชีพ
ตำแหน่ง ครู

นายอภิสิทธิ์  แซงภูเขียว
ตำแหน่ง ครู

นายอนุวัฒน์  เทพวงค์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
ตำแหน่ง ครู

นายมนูญ  จะเรียมพันธ์
ตำแหน่ง ครู


นางสุจิตรา  วาลมนตรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัติยา  เจริญผล
ตำแหน่ง ครู


นายเฉลิมเกียรติ  รักษาสุวรรณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตรา  ไชยนาค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028