นางบรรจบ  อินวกูล
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
นางสาวสุจิตรา  หาญเวช
ตำแหน่ง ครู


นางสาวกมลวรรณ  วิชาจารย์
ตำแหน่ง ครู

นายวาฬมัจฉ์  รินทะ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุคลทิพย์  ถนอมชีพ
ตำแหน่ง ครู


นายอภิสิทธิ์  แซงภูเขียว
ตำแหน่ง ครู

นายอนุวัฒน์  เทพวงค์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
ตำแหน่ง ครู

นายมนูญ  จะเรียมพันธ์
ตำแหน่ง ครู


นางสุจิตรา  วาลมนตรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัติยา  เจริญผล
ตำแหน่ง ครู


นางสาวนิสา  นามเดช
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028