นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นางสาวชญาญ์พัฏฐ์  วรภรไพศาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายชัชชัย  มุ่งปั่นกลาง
ตำแหน่ง ครู

 

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028