นางสาวจริยา  เรืองเรื่อ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร  วันทา
ตำแหน่ง ครู


นางสาวเสาวภา  เกียรติชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครู

นายพงษ์เทพ  ชาคาร
ตำแหน่ง ครู

นายพัลลภ  แก้วจัตุรัส
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028