นายเทพพิทักษ์  มงคลสุคนธรัก
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร  วันทา
ตำแหน่ง ครู


นางสาวจริยา  เรืองเรื่อ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเสาวภา  เกียรติชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครู

นายพงษ์เทพ  ชาคาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายพัลลภ  แก้วจัตุรัส
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028