รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

1. ร้อยตำรวจตรีสุภลักษณ์  ทานะสุข

2. นายวีระศักดิ์  แก้วสามัคคี

3. นายอมรเทพ  ศิริพิทยาธร

4. นายสุพัฒน์  พรไธสง

5. นายภูมิเพชร  แคนเภาว์

6. นายจิตรกร  ล้ออุทัย

7. นายถาวร  พูนทาทอง

8. นายวุฒิไกร  ผิวขาว

9. นายสมชาย  ไล้เลิศ

10. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์

11. นายธงชัย  ปัจจัย

12. นางอารีย์  คงเพชรศักดิ์

13. พระอธิการคำสิงห์  สุนิมฺมโล

14. พระครูวิเทศศาสนคุณ

15. นายประวิทย์  พลอยดำ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนครู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนองค์กรศาสนา

ผู้แทนองค์กรศาสนา

เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028