1. นายยนต์                พันธ์ชมพู                  

2. พระอาจารย์คำสิงห์  สุนิมฺมโล                     

3. พระครูวิเทศศาสนคุณ                              

4. นายทองสระ            ผิวจี                       

5. นายอมรเทพ            ศิริพิทยาธร               

6. ร.ต.ต. สุภลักษณ์        ทานะสุข                            

7. นายวีระศักดิ์            แก้วสามัคคี                         

8. นายประวิทย์           พลอยดำ                         

9. นายหาญณรงค์         ศรีระทัต                                      

10. นายธงชัย             ปัจจัย                               

11. นายบุญกอง           ปัดทุม                     

12. นายภูมิเพชร          แคนเภาว์                 

13. นายสุพัฒน์            พรไธสง                   

14. นายวิฑูรย์             น้อยพุ่ม                   

15. นายจิตกร             ล้ออุทัย  


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028