ข่าวกิจกรรม

     - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


     - กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ไม่มีเนื้อหาของข่าวฟีด


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028