โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น

หลักฐานการรับสมัครอัพโหลดฉบับจริง หมายเลข 1,3,4

  1. รูปถ่ายนักเรียน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
  4. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร
  5. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี (ใบเปลี่ยนชื่อ)

หลักฐานการรับสมัครทั้งหมด ส่งสำเนาเอกสารวันเปิดภาคเรียน


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028